Zadania projektu

Informatyzacja systemu zarządzania kadrami uczelni

Wyłoniony (do 28.02.2013) przez SZP zewn. dostawca dostarczy i wdroży sprzęt i oprogr do zarządz kadrami oraz przeszkoli w 2 edycjach (I kw. 2014 i III kw. 2014) pracowników odpowiedzialnych za spr. osobowe. Równolegle oddelegowani przez Kanclerza pracownicy opracują nowe procedury oceny prac. admin. Wdrożenie nowego modelu zarz. zatwierdzi Rektor (do 30.09.2014). Za przebieg meryt. zdania odpowiadał będzie LMZ wyznaczony przez KP. Wsk. prod. zadania będą:

 • L zakupionego wyposaż. (11 szt.), pomiar na 31.05.2013 wg Prot. odb. i FV.
 • L os przeszkolonych z obsł nowego oprogr (12 os.) – pomiar na 28.02.2014 i 31.08.2014 – wg list uczestników szkoleń.
 • L udoskonalonych modeli zarządz (1) – pomiar na 30.09.2014 wg zarządzenia Rektora.

Podnoszenie kompetencji kadry kierowniczej

W zad przewidziano wsparcie w formie pokrycia czesnego studiów podpyl. MBA (wyjazdowe) i zarz. zas ludz (6 os.) i szkoleń dla kadry kier. PO (54 os.) z zakresu:

 • zarz. strateg. i kontroli zarządczej (sale PO).
 • pozyskiwania fund. europ (sale PO).
 • pracy zespołowej, zarz. zas. ludzk. (wyjazdowe).
 • dyscypliny finans. publ. (sale PO).
 • zarz. projektami (wyjazdowe).

Terminy, liczba edycji szkoleń i liczba h szkoleniowych wynikają z harm realizacji projektu. Listy uczestników zamykane będą na 2 tyg. przed rozpoczęciem edycji szkolenia i 1 miesiąc przed rozpoczęciem studiów. Szkolenia poprowadzą podmioty zew. wyłonione zgodnie z PZP i regulamin wew w tej spr. przez Zespół Zarządzania Projektem. Wsparcie uwzględnia dla każdego uczestnika catering, mat. szkoleniowe oraz pomoce dydaktyczne, a dla form wyjazdowych zakwaterowanie i transport.  Wsk. prod. zadania będą:

 • L os. które ukończyły szkolenie z zakresu zarz. (54 os.) - pomiar na 31.08.2013, 28.02.2014 i 31.08.2014 – wg list uczest szkoleń.
 • L os. które ukończyły studia podypl. w zakresie zarządz (6 os.) – pomiar na 31.08.2014 – wg listy uczest, którzy ukończyli studia.
 • L wydanych mat. szkoleniowych (54 kpl.) – wg prot. odb. mat., pomiar raz na pół roku.

Doskonalenie modelu zarządzania majątkiem

Wyłoniony (do 28.02.2013) przez SZP zew. dostawca dostarczy i wdroży sprzęt i oprogr do zarządz majątkiem PO oraz przeszkoli w 3 edycjach prac. admin. wskazanych przez Kwestora (01.03.2013-31.05.2014). Wdrożenie nowego modelu zarz. majątkiem zatwierdzi Rektor do 30.09.2014. Za przebieg meryt. zdania odpowiadał będzie LMZ wyznaczony przez  KP. Wsk. prod. zadania będą:

 • L zakupionego wyposaż. (27 szt.) – pomiar na 31.05.2013 wg prot. odb. i FV.
 • L wyposażenia do autoryzacji dostępu (3200 szt.) – pomiar na 31.05.2013 wg prot. odb. i FV zakupu.
 • L udoskonalonych modeli zarządzania (1) – pomiar na 30.09.2014 wg zarządz Rektora.
 • L os przeszkolonych z obsł nowego oprogr (54 os.) – pomiar na 31.05.2014 – wg list uczestników szkoleń.

Informatyzacja systemu zarządzania kadrami uczelni

Wyłoniony (do 28.02.2013) przez SZP zewn. dostawca dostarczy i wdroży sprzęt i oprogr do zarządz kadrami oraz przeszkoli w 2 edycjach (I kw. 2014 i III kw. 2014) pracowników odpowiedzialnych za spr. osobowe. Równolegle oddelegowani przez Kanclerza pracownicy opracują nowe procedury oceny prac. admin. Wdrożenie nowego modelu zarz. zatwierdzi Rektor (do 30.09.2014) Za przebieg meryt. zdania odpowiadał będzie LMZ wyznaczony przez KP. 
Wsk. prod. zadania będą:

 • L zakupionego wyposaż. (11 szt.) – pomiar na 31.05.2013 wg Prot. odb. i FV.
 • L os przeszkolonych z obsł nowego oprogr (12 os.) – pomiar na 28.02.2014 i 31.08.2014 – wg list uczestników szkoleń.
 • L udoskonalonych modeli zarządz (1) – pomiar na 30.09.2014 wg zarządzenia Rektora.

Wdrożenie we współpracy z pracodawcami modelu zarządzania jakością kształcenia oraz doskonalenie procesu dydaktycznego

Wybrany (do 30.11.2012) przez Zespół Projektowy zewn. wykonawca wyłoniony zgodnie z PZP i regulamin wew w tej spr. usł. telemarket. przeprowadzi badanie losów zawodowych 250 absolwentów PO (01.12.2012-31.05.2013). Równolegle zewn. wykonawca (wybór jw.) poprowadzi w 2 edycjach wywiady pogłębione z 50 pracodawcami celem weryfikacji oczekiwanych przez nich predyspozycji absolwentów PO. (01.03.2013 do 28.02.2014). Zaplanowano rekompensatę za poświęcany przez przedstawiciela pracodawcy czas. Wyniki ww. badań pozwolą oddelegowanym pracownikom Działu Kształcenia opracować nowe procedury oceny pracowników dydakt. i doskonalenia procesu dydakt. z uwzgl. potrzeb rynku pracy. Równolegle do ww. działań zewn. wykonawca (wybór jw.) wdroży informat system USOS (do 31.08.2014) i przeszkoli w 2 edycjach (IV kw. 2013 i II kw. 2014) 30 użytkowników systemu wskazanych przez Prorektora ds. Studenckich. Wdrożenie nowego modelu zarz. zatwierdzi Rektor (do 30.09.2014). Za przebieg zadania odpowiadał będzie LMZ wyznaczony przez KP.
Wsk. prod. zadania będą:

 • L pracodawców, którzy wzięli udział w weryfikacji predyspozycji absolwentów (50 firm) – pomiar na 31.08.2013 i 28.02.2014, raport z ankietyzacji.
 • L absolwentów, dla których ustalono losy zawodowe (250 os.) – pomiar na 31.05.2013, raport z usługi telemarketing.
 • L osób przeszkolonych z obsługi USOS (30 os.) – pomiar na 30.11.2013 i 31.08.2014 – list uczest szkoleń.
 • L udoskonalonych modeli zarządzania (1) – pomiar na 30.09.2014, zarządz Rektora.

Wdrożenie we współpracy z pracodawcami modelu zarządzania jakością kształcenia oraz doskonalenie procesu dydaktycznego

Wybrany (do 30.11.2012) przez Zespół Projektowy zewn. wykonawca wyłoniony zgodnie z PZP i regulamin wew w tej spr. usł. telemarket. przeprowadzi badanie losów zawodowych 250 absolwentów PO (01.12.2012-31.05.2013). Równolegle zewn. wykonawca (wybór jw.) poprowadzi w 2 edycjach wywiady pogłębione z 50 pracodawcami celem weryfikacji oczekiwanych przez nich predyspozycji absolwentów PO. (01.03.2013 do 28.02.2014). Zaplanowano rekompensatę za poświęcany przez przedstawiciela pracodawcy czas. Wyniki ww. badań pozwolą oddelegowanym pracownikom Działu Kształcenia opracować nowe procedury oceny pracowników dydakt. i doskonalenia procesu dydakt. z uwzgl. potrzeb rynku pracy. Równolegle do ww. działań zewn. wykonawca (wybór jw.) wdroży informat system USOS (do 31.08.2014) i przeszkoli w 2 edycjach (IV kw. 2013 i II kw. 2014) 30 użytkowników systemu wskazanych przez Prorektora ds. Studenckich. Wdrożenie nowego modelu zarz. zatwierdzi Rektor (do 30.09.2014). Za przebieg zadania odpowiadał będzie LMZ wyznaczony przez KP.
Wsk. prod. zadania będą:

 • L pracodawców, którzy wzięli udział w weryfikacji predyspozycji absolwentów (50 firm) – pomiar na 31.08.2013 i 28.02.2014, raport z ankietyzacji.
 • L absolwentów, dla których ustalono losy zawodowe (250 os.) – pomiar na 31.05.2013, raport z usługi telemarketing.
 • L osób przeszkolonych z obsługi USOS (30 os.) – pomiar na 30.11.2013 i 31.08.2014 – list uczest szkol.
 • L udoskonalonych modeli zarządzania (1) – pomiar na 30.09.2014, zarządz Rektora.

Wdrożenie modelu zarządzania wiedzą

Wyznaczony przez Rektora pracownik PO opracuje procedury sprawnego udostępniania zas wiedzy PO (01.06.2013-28.02.2014). Równolegle, wybrany (do 31.08.2013) przez Zespół Projektowy zewn. wykonawca wyłoniony zgodnie z PZP i regulamin wew w tej spr. opracuje narzędzia IT wspierające udostępnianie zasobów wiedzy uczelni w postaci bazy publ nauk (IV kw. 2013) i dostępu do niej za pośrednictwem www (I kw. 2014). Oddelegowany pracownik PO dokona inwentaryzacji  zasobów wiedzy PO i zasilenia bazy danych (01.09.2013-31.08.2014). Wdrożenie nowego modelu zarządzania wiedzą potwierdzi zarządzenie Rektora (do 30.09.2014). Za przebieg zadania odpowiadał będzie LMZ wyznaczony przez KP. Wsk. prod. zadania będą:

 • L wdrożonych kanałów elektr udostępniania zas wiedzy uczelni (1) – pomiar na 28.02.2014, Prot. odb. i FV.
 • L rekordów elektr bazy publ (500) – pomiar na 31.08.2014, wydruk licznika rekordów bazy.
 • L udoskonalonych modeli zarządz (1) – pomiar na 30.09.2014, zarządzenie Rektora.