Informacje o projekcie

  • Tytuł: "Uczelnia Nowej Generacji - zwiększanie kompetencji kadry kierowniczej w ramach wdrażania nowych modeli zarządzania jakością"
  • Numer konkursu: 1/POKL/4.1.1/2011
  • Okres realizacji: 01.10.2012 - 30.09.2014
Problemem na który odpowiada niniejszy projekt jest niewystarczająca efektywność systemu zarządzania Uczelnią, na który w dużym stopniu składają się czynniki związane z: brakiem systematycznego podnoszenia kwalifikacji przez kadrę zarządzającą poszczególnych szczebli, wysoki stopień rozproszenia systemów informatycznych, brak jednolitych kanałów komunikacji elektronicznej. Czynniki te w dużym stopniu utrudniają i nie pozwalają na szybkie i sprawne wprowadzanie zmian przystosowujących Uczelnię do zmieniającego się otoczenia. Skutkiem ubocznym tego są trudności m.in.: w modernizacji studiów i dostosowania ich programów nauczania do aktualnego zapotrzebowania rynku pracy, czy trudności związane z optymalizacją kosztów poszczególnych jednostek.

Unowocześnienie systemu zarządzania Uczelnią wymaga przeprowadzania szeregu zmian. W projekcie konieczne zmiany do przeprowadzenia, pogrupowano w sześć głównych zadań, które mają ułatwić jego sprawną realizację w danych obszarach. Wyodrębniono następujące zadania: Informatyzację systemu zarządzania finansami, która przewiduje między innymi wymianę systemu finansowo – księgowego, w tym modułów powiązanych tj. planowanie rzeczowo finansowe, planowanie zamówień publicznych, środki trwałe i wyposażenie, czy gospodarkę magazynową. Uczelnia posiada już, co prawda, systemy informatyczne wspierające poszczególne obszary, jednakże są one niekompatybilne ze sobą. Dane w nich zawarte są bardzo często, niepotrzebnie, powielane co prowadzi do ich zbędnej nadmiarowości i do rozbieżności w nich samych, nie wspominając o braku możliwości tak potrzebnego systemu raportowania, który ze względu na brak integracji poszczególnych rozwiązań informatycznych nie jest możliwy.Uzyskanie każdego raportu każdorazowo wiąże się z potrzebą jego ręcznego wykonania poprzez połączenie danych z poszczególnych programów. Oprócz ww. zadanie przewiduje również polepszenie obiegu dokumentów poprzez wdrożenie go w formie elektronicznej. Zmiana ta zapewne pozwoli na przyśpieszenie podejmowania decyzji oraz pozwoli na bardziej efektywne i elastyczne wykorzystanie czasu pracy. Przyczyni się ona również do redukcji ilości, powielanych, dokumentów w wersji papierowej co pozwoli na wprowadzenie stosownych oszczędności. Kolejnym etapem - zadaniem jest zadanie mające podnieść kompetencje kadry zarządzającej. W zadaniu tym przewidziano ukierunkowane szkolenia i studia podyplomowe z zakresu m.in.: zarządzania strategicznego, kontroli zarządczej, pracy zespołowej, zarządzania zasobami ludzkimi, pozyskiwania funduszy na cele rozwojowe, czy prowadzenia projektów itp. Szkolenia mają za zadanie ukierunkowywać kursantów na prowadzanie zarządzania z wykorzystaniem narzędzi informatycznych dostarczonych w poszczególnych zadaniach, a zwłaszcza o ich rozbudowane systemy raportowania. Podstawowym tutaj narzędziem będzie, niewymienione wcześniej, w zadaniu pierwszym, narzędzie typu Business Intelligence do zarządzania i controlingu, które będzie agregować dane ze wszystkich modułów zintegrowanego systemu informatycznego pozwalając na generowanie dowolnych raportów w zależności od aktualnej potrzeby kadry zarządzającej, pozwalając tym samym na bieżące śledzenie i wczesne reagowanie na sytuacje niepożądane (związane z nieefektywną gospodarką finansową, bazą techniczną, czy zasobami ludzkimi). Zadanie trzecie obejmuje doskonalenie zarządzania majątkiem, czyli sprawy związane z wykorzystaniem zaplecza technicznego Uczelni w postaci budynków, sal wykładowych, laboratoriów (i innych pomieszczeń), środków trwałych wyposażenia i ma w zamyśle pozwolić na jego bardziej efektywne wykorzystanie, przekładając się w ten sposób na wymiar finansowy. W zadaniu czwartym przewidziana została natomiast modyfikacja zarządzania kadrami Uczelni. Zadanie opiera się w dużym stopniu na wymianie oprogramowania i wprowadzeniu tym samym procedur, które mają pozwolić m.in. na sprawniejszej zarządzania kadrami, wprowadzenie systemów okresowej oceny pracowników, czy wprowadzenie systemów motywacyjnych, które powinny być nieodłączonym elementem dobrze zarządzanej jednostki.

Ostatnie dwa zadania dotyczą wdrożenia we współpracy z pracodawcami modelu zarządzania jakością oraz doskonalenia procesu dydaktycznego i wdrożenia modelu zarządzania wiedzą. W pierwszym przypadku, wprowadzone dzięki realizacji projektu, zmiany mają spowodować lepsze dopasowanie oferty kształcenia do aktualnych potrzeb rynku, zwłaszcza poprzez realizację wywiadu wśród pracodawców i w konsekwencji poznaniu ich oczekiwań w tym zakresie, jak również poprzez wprowadzanie doskonalenia procesu okresowej oceny pracowników dydaktycznych uwzględniającej powyższe zagadnienia. W drugim przypadku zadanie skupia się na prezentacji obszarów badań prowadzonych przez personel naukowy Uczelni celem ułatwienia zainteresowanym podmiotom gospodarczym łatwiejsze dotarcie i kontakt z naukowcami, jak również poznanie przez nich zakresu badań prowadzonych na Uczelni.

Rozwiązanie omawianych problemów, na które odpowiada niniejszy projekt pozwoli na dostosowanie kierunków kształcenia do potrzeb rynku pracy jak również przyczyni się do poprawy wizerunku regionu, jako siedziby nowocześnie zarządzanych uczelni i miejsca kształcenia nowoczesnych kadr.