Pobieranie

Szkolenie z WYKORZYSTANIA PODPISU KWALIFIKOWANEGO/PROFILU ZAUFANEGO EPUAP W KOMUNIKACJI

Szkolenie z WYKORZYSTANIA PODPISU KWALIFIKOWANEGO/PROFILU ZAUFANEGO EPUAP W KOMUNIKACJI

Szkolenie dobędzie się w II Kampusie Politechniki Opolskiej w sali konferencyjnej Studium Języków Obcych nr 19 w budynku nr 6 przy ul. Prószkowskiej 76 w terminie:

28.05.2014 r. (godz. 8-16)

W szkoleniu może wziąć udział 12 osób.

Program szkolenia obejmuje następujące bloki tematyczne:

 • Podstawy  weryfikacji tożsamości w systemach informatycznych
 • Bezpieczeństwo dokumentu elektronicznego i elektronicznej wymiany danych
 • Aspekty prawne stosowania podpisu elektronicznego
 • Wyjaśnienie podstawowych pojęć i terminologii związanej z infrastrukturą Klucza Publicznego (PKI)
 • Rodzaje certyfikatów kluczy publicznych
 • Certyfikaty – uzyskiwanie, weryfikacja, publikacja i unieważnienie, cykl życia
 • Obszary zastosowania podpisu elektronicznego (ePUAP, program Płatnik, ZUS, e-faktura, poczta elektroniczna, Internet)
 • Wykorzystanie podpisu w działalności Uczelni Wyższej (m.in.: kontakt studenta z Dziekanatem – KPA, składanie wniosków o dofinansowanie, granty, stypendia w NCBiR i innych instytucjach) – min. 50% czasu szkolenia.


Aplikacje należy złożyć w Sekretariacie Kanclerza (ul. Prószkowska 76 bud. nr 5 pok. 8) w terminie do 21 maja 2014 r., o uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność złożenia aplikacji.
W przypadku gdy liczba zgłoszonych kandydatów będzie większa niż ustalony limit, uczestnictwo w szkoleniach gwarantuje się przynajmniej jednej osobie z każdego wydziału PO

Szkolenie organizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni).
Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Szkolenia adresowane jest do kadry kierowniczej

Pliki do pobrania:

 

Szkolenie z OCHORONY DANYCH OSOBOWYCH

Szkolenie z OCHORONY DANYCH OSOBOWYCH

Szkolenie dobędzie się w II Kampusie Politechniki Opolskiej w sali konferencyjnej Studium Języków Obcych nr 19 w budynku nr 6 przy ul. Prószkowskiej 76 w terminie:

27.05.2014 r. (godz. 8-16)

W szkoleniu może wziąć udział 16 osób.

Program szkolenia obejmuje następujące bloki tematyczne:

 • Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych,
 • Zadania i obowiązki Administratora Bezpieczeństwa Informacji i innych osób przetwarzających dane,
 • Rola i kompetencje Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO),
 • Zapewnienie organizacyjnego aspektu zabezpieczenia danych,
 • Jak robią to inni, czyli dobre praktyki,
 • Podstawowe zagadnienia z zakresu ochrony informacji niejawnych,
 • Tajemnica służbowa,
 • Dostęp do informacji publicznej,
 • Bezpieczeństwo fizyczne informacji,
 • Procedury kontrolne,
 • Ochrona danych wrażliwych.

Aplikacje należy złożyć w Sekretariacie Kanclerza (ul. Prószkowska 76 bud. nr 5 pok. 8) w terminie do 21 maja 2014 r., o uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność złożenia aplikacji.
W przypadku gdy liczba zgłoszonych kandydatów będzie większa niż ustalony limit, uczestnictwo w szkoleniach gwarantuje się przynajmniej jednej osobie z każdego wydziału PO

Szkolenie organizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni).
Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Szkolenia adresowane jest do kadry kierowniczej

Pliki do pobrania:

 

Szkolenie z KOMERCJALIZACJI BADAŃ NAUKOWYCH I PRAWA AUTORSKIEGO W DZIAŁALNOŚCI UCZELNI WYŻSZYCH

Szkolenie z KOMERCJALIZACJI BADAŃ NAUKOWYCH I PRAWA AUTORSKIEGO W DZIAŁALNOŚCI UCZELNI WYŻSZYCH

Szkolenie dobędzie się w II Kampusie Politechniki Opolskiej w sali konferencyjnej Studium Języków Obcych nr 19 w budynku nr 6 przy ul. Prószkowskiej 76 w terminie:

26.05.2014 r. (godz. 8-16)

W szkoleniu może wziąć udział 7 osób.

Program szkolenia obejmuje następujące bloki tematyczne:

 • Regulacje prawne wynikające z Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i innych przepisów prawa;
 • Regulaminy komercjalizacji i korzystania z własności intelektualnej w uczelniach
 • Sprzedaż i licencjonowanie wyników prac badawczych
 • Funkcjonowanie komercjalizacji wyników badań naukowych w UE i USA
 • Zasady funkcjonowania komercjalizacji w czołowych Polskich uczelniach – teoria i praktyka;
 • Spółki celowe i ich działalność;
 • Przykłady spółek typu spin-off w Polsce, UE i USA.
 • Krajowe i zagraniczne projekty badawcze zakładające komercjalizacje uzyskanych wyników

Aplikacje należy złożyć w Sekretariacie Kanclerza (ul. Prószkowska 76 bud. nr 5 pok. 8) w terminie do 21 maja 2014 r., o uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność złożenia aplikacji.
W przypadku gdy liczba zgłoszonych kandydatów będzie większa niż ustalony limit, uczestnictwo w szkoleniach gwarantuje się przynajmniej jednej osobie z każdego wydziału PO

Szkolenie organizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni).
Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Szkolenia adresowane jest do kadry kierowniczej

Pliki do pobrania:

Zarządzania ryzykiem nadużyć lista osób

   Zgodnie z Regulaminem szkoleń publikujemy listę osób zakwalifikowanych na szkolenie 03-04.04.2014 z zakresu zarzadzania ryzykiem nadużyć

Poniżej załączniki do ściągnięcia:

Szkolenia

Budżet zadaniowy w świetle przepisów ustawy o finansach publicznych (wykłady + warsztaty)
Szkolenie dobędzie się w II Kampusie Politechniki Opolskiej w sali szkoleniowej nr 18 w budynku nr 7 przy ul. Prószkowskiej 76 w terminie:

10-11.04.2014 r. (godz. 8-16)

W szkoleniu może wziąć udział 10 osób.

Program szkolenia obejmuje następujące bloki tematyczne:

 • Budżet zadaniowy jako metoda efektywnego zarządzania finansami - teoria i przegląd zagadnień dotyczących budżetowania zadaniowego,
 • Ustawa o finansach publicznych i polskie uwarunkowania dla wprowadzania budżetu zadaniowego,
 • Regulacje wewnętrzne w sprawie wprowadzenia zasad opracowywania budżetu w formie zadań,
 • Korzyści z wprowadzenia budżetu zadaniowego oraz związane z nim problemy,
 • Procedura opracowywania budżetu w układzie zadań,
 • Wyznaczanie celów nadrzędnych, celów szczegółowych i działań,
 • Mierzenie wyników i wybór wskaźników,
 • Ustalanie wartości docelowych,
 • Monitorowanie wykonania budżetu zadaniowego,
 • Sporządzanie kosztorysu programów, alokacja kwot wydatków – warsztaty,
 • Przykłady zadań operacyjnych – warsztaty,
 • Format dokumentu budżetowego – warsztaty.

Aplikacje należy złożyć w Sekretariacie Kanclerza (ul. Prószkowska 76 bud. nr 5 pok. 8) w terminie do 8 kwietnia 2014 r., o uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność złożenia aplikacji.
W przypadku gdy liczba zgłoszonych kandydatów będzie większa niż ustalony limit, uczestnictwo w szkoleniach gwarantuje się przynajmniej jednej osobie z każdego wydziału PO.

Szkolenie organizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni).
Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Szkolenia adresowane jest do kadry kierowniczej.


Zarzadzanie jakością (wykład + ćwiczenia)
Szkolenie dobędzie się w II Kampusie Politechniki Opolskiej w sali szkoleniowej nr 18 w budynku nr 7 przy ul. Prószkowskiej 76 w terminie:

14-15.04.2014 r. (godz. 8-16)

W szkoleniu może wziąć udział 16 osób.

Program szkolenia obejmuje następujące bloki tematyczne:

 • System Zarządzania Jakością – informacje wstępne.
 • Etapy organizacji projektu wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością,
 • Wybór przedstawiciela kierownictwa i jego rola,
 • Podejście procesowe w dokumentowaniu Systemu Zarządza Jakością,
 • Rola i znaczenie Polityki Jakości,
 • Planowanie celów jakości,
 • Zarządzanie przez jakość,
 • Zarzadzanie jakością kształcenia w uczelni wyższej – min 50% czasu szkolenia – wyjaśnienie pojęcia w teorii i praktyce, Wielowymiarowe narzędzia porównywania, rankingi, uznawalność i ich znaczenie dla zapewnianiu jakości kształcenia, Jakość kształcenia z perspektywy strategii uczelni oraz modelu zarządzania uczelnią: standardy, wytyczne, wskazówki, modelowe rozwiązania, dobre praktyki związane z zapewnianiem jakości kształcenia, Omówienie narzędzi służących zapewnianiu jakości: hospitacje, ankieta studencka,  egzaminy zewnętrzne itd. Walidacja, ocena osiągnięcia przez studenta zakładanych efektów kształcenia. Wewnętrzne systemy zapewniania jakości - ramy prawne w oparciu o aktualne przepisy Prawa o Szkolnictwie Wyższym oraz rozporządzeń. Zapewnianie jakości kształcenia z perspektywy akredytacji oraz wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia, akredytacja instytucjonalna i programowa  -
 • Zapoznanie i interpretacja wymagań normy ISO 9001:2008, ISO 19011– ćwiczenia,
 • Przedstawienie modeli procesu wg ISO 9001:2008 – ćwiczenia.

Aplikacje należy złożyć w Sekretariacie Kanclerza (ul. Prószkowska 76 bud. nr 5 pok. 8) w terminie do 10 kwietnia 2014 r., o uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność złożenia aplikacji.
W przypadku gdy liczba zgłoszonych kandydatów będzie większa niż ustalony limit, uczestnictwo w szkoleniach gwarantuje się przynajmniej jednej osobie z każdego wydziału PO.

Szkolenie organizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni).
Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Szkolenia adresowane jest do kadry kierowniczej.


Zamówienia publiczne  w praktyce dla kadry zarządzającej (warsztaty)
Szkolenie dobędzie się w II Kampusie Politechniki Opolskiej w sali szkoleniowej nr 18 w budynku nr 7 przy ul. Prószkowskiej 76 w terminie:

24-25.04.2014 r. (godz. 8-16)

W szkoleniu może wziąć udział 10 osób.

Program szkolenia obejmuje następujące bloki tematyczne:

 • Otoczenie prawne zamówień publicznych,
 • Prawo europejskie (Rozporządzenie, Dyrektywa),
 • Zakres i kształt nowelizacji ustawy PZP,
 • Zasady udzielania zamówień publicznych,
 • Definicja zamówienia publicznego,
 • Instrukcja udzielania zamówień do 14000 euro,
 • Regulamin zamówień,
 • Komisja przetargowa,
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków,
 • Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
 • Zakres świadczenia zawarty w umowie,

Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy PZP.

Aplikacje należy złożyć w Sekretariacie Kanclerza (ul. Prószkowska 76 bud. nr 5 pok. 8) w terminie do 22 kwietnia 2014 r., o uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność złożenia aplikacji.
W przypadku gdy liczba zgłoszonych kandydatów będzie większa niż ustalony limit, uczestnictwo w szkoleniach gwarantuje się przynajmniej jednej osobie z każdego wydziału PO.

Szkolenie organizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni).
Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Szkolenia adresowane jest do kadry kierowniczej.

Poniżej załączniki do ściągnięcia (UWAGA do każdego szkolenia należy indywidualnie wypełnić załczniki nr 2, 3 i 4):

Szkolenie z zakresu zarzadzania ryzykiem nadużyć (warsztaty)

Szkolenie dobędzie się w II Kampusie Politechniki Opolskiej w sali szkoleniowej nr 18 w budynku nr 7 przy ul. Prószkowskiej 76 w terminie:

03-04.04.2014 r. (godz. 8-16)

W szkoleniu może wziąć udział 10 osób.

Program szkolenia obejmuje następujące bloki tematyczne:

 • Podstawy zarządzania ryzykiem,
 • Planowanie zarządzania ryzykiem identyfikacja ryzyka,
 • Analiza i priorytetyzacja ryzyka,
 • Planowanie reakcji na ryzyka,
 • Realizacja, ocena i aktualizacja ryzyka,
 • Ryzyko nadużyć – definicja,
 • Procedury zarządzania nadużyciami,
 • Kodeks etyczny jako element walki z nadużyciami,
 • Kanały powiadamiania o nadużyciach,
 • Rola bezpośrednich przełożonych w zakresie walki z nadużyciami.


Aplikacje należy złożyć w Sekretariacie Kanclerza (ul. Prószkowska 76 bud. nr 5 pok. 8) w terminie do 1 kwietnia 2014 r., o uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność złożenia aplikacji.
W przypadku gdy liczba zgłoszonych kandydatów będzie większa niż ustalony limit, uczestnictwo w szkoleniach gwarantuje się przynajmniej jednej osobie z każdego wydziału PO.

Szkolenie organizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni).
Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Szkolenia adresowane jest do kadry kierowniczej

Poniżej załączniki do ściągnięcia: