Zapraszamy na szkolenia

W związku z realizowanym w naszej uczelni w ramach UDA-POKL-04.01.01-00-107-11 projektem pt. „Uczelnia Nowej Generacji – zwiększanie kompetencji kadry kierowniczej w ramach wdrażania nowych modeli zarządzania jakością” oraz Państwa prośbą poniżej przedstawiam szczegółowe informacje dotyczące szkoleń jakie odbędą się w I i II kw. 2014 r.

Uprzejmie prosimy o zgłaszanie się do 15 marca 2014 r. osób chcących wziąć udział w poniższych szkoleniach celem ustalenia najdogodniejszych terminów przeprowadzenia szkoleń.

Osobą do kontaktu jest Agnieszka Kluzowska – tel. 77 44 98 224, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W przypadku gdy liczba zgłoszonych kandydatów będzie większa niż ustalony limit, uczestnictwo w szkoleniach zagwarantowane ma przynajmniej jedna osoba z każdego wydziału PO.

Szkolenia przeznaczone są wyłącznie dla kadry kierowniczej.

 1. WYKORZYSTANIE PODPISU KWALIFIKOWANEGO/PROFILU ZAUFANEGO EPUAP W KOMUNIKACJI – 1 DZIEŃ SZKOLENIOWY, LICZBA UCZESTNIKÓW – 12 OSÓB

  Program szkolenia obejmuje następujące bloki tematyczne:

 • Podstawy  weryfikacji tożsamości w systemach informatycznych

 • Bezpieczeństwo dokumentu elektronicznego i elektronicznej wymiany danych

 • Aspekty prawne stosowania podpisu elektronicznego

 • Wyjaśnienie podstawowych pojęć i terminologii związanej z infrastrukturą Klucza Publicznego (PKI)

 • Rodzaje certyfikatów kluczy publicznych

 • Certyfikaty – uzyskiwanie, weryfikacja, publikacja i unieważnienie, cykl życia

 • Obszary zastosowania podpisu elektronicznego (ePUAP, program Płatnik, ZUS, e-faktura, poczta elektroniczna, Internet)

 • Wykorzystanie podpisu w działalności Uczelni Wyższej (m.in.: kontakt studenta z Dziekanatem – KPA, składanie wniosków o dofinansowanie, granty, stypendia w NCBiR i innych instytucjach) – min. 50% czasu szkolenia.

 1. SZKOLENIE Z ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ (wykład + ćwiczenia)– 2 DNI SZKOLENIOWE, 16 OSÓB

  Program szkolenia obejmuje następujące bloki tematyczne:

 • System Zarządzania Jakością – informacje wstępne.

 • Etapy organizacji projektu wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością,

 • Wybór przedstawiciela kierownictwa i jego rola,

 • Podejście procesowe w dokumentowaniu Systemu Zarządza Jakością,

 • Rola i znaczenie Polityki Jakości,

 • Planowanie celów jakości,

 • Zarządzanie przez jakość,

 • Zarzadzanie jakością kształcenia w uczelni wyższej min 50% czasu szkolenia –wyjaśnienie pojęcia w teorii i praktyce, Wielowymiarowe narzędzia porównywania, rankingi, uznawalność i ich znaczenie dla zapewnianiu jakości kształcenia, Jakość kształcenia z perspektywy strategii uczelni oraz modelu zarządzania uczelnią: standardy, wytyczne, wskazówki, modelowe rozwiązania, dobre praktyki związane z zapewnianiem jakości kształcenia, Omówienie narzędzi służących zapewnianiu jakości: hospitacje, ankieta studencka,  egzaminy zewnętrzne itd. Walidacja, ocena osiągnięcia przez studenta zakładanych efektów kształcenia. Wewnętrzne systemy zapewniania jakości - ramy prawne w oparciu o aktualne przepisy Prawa o Szkolnictwie Wyższym oraz rozporządzeń. Zapewnianie jakości kształcenia z perspektywy akredytacji oraz wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia, akredytacja instytucjonalna i programowa  -

 • Zapoznanie i interpretacja wymagań normy ISO 9001:2008, ISO 19011– ćwiczenia,

 • Przedstawienie modeli procesu wg ISO 9001:2008 – ćwiczenia.

 1. SZKOLENIE OCHORONA DANYCH OSOBOWYCH – 1 DZIEŃ SZKOLENIOWY, 16 OSÓB

  Program szkolenia obejmuje następujące bloki tematyczne:

 • Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych,

 • Zadania i obowiązki Administratora Bezpieczeństwa Informacji i innych osób przetwarzających dane,

 • Rola i kompetencje Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO),

 • Zapewnienie organizacyjnego aspektu zabezpieczenia danych,

 • Jak robią to inni, czyli dobre praktyki,

 • Podstawowe zagadnienia z zakresu ochrony informacji niejawnych,

 • Tajemnica służbowa,

 • Dostęp do informacji publicznej,

 • Bezpieczeństwo fizyczne informacji,

 • Procedury kontrolne,

 • Ochrona danych wrażliwych.

 1. SZKOLENIE Z KOMERCJALIZACJI BADAŃ NAUKOWYCH I PRAWA AUTORSKIE W DZIAŁALNOŚCI UCZELNI WYŻSZYCH – 1 DNIEŃ SZKOLENIA, LICZBA UCZESTNIKÓW – 7 OSÓB

  Program szkolenia obejmuje następujące bloki tematyczne:

 • Regulacje prawne wynikające z Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i innych przepisów prawa;

 • Regulaminy komercjalizacji i korzystania z własności intelektualnej w uczelniach

 • Sprzedaż i licencjonowanie wyników prac badawczych

 • Funkcjonowanie komercjalizacji wyników badań naukowych w UE i USA

 • Zasady funkcjonowania komercjalizacji w czołowych Polskich uczelniach – teoria i praktyka;

 • Spółki celowe i ich działalność;

 • Przykłady spółek typu spin-off w Polsce, UE i USA.

 • Krajowe i zagraniczne projekty badawcze zakładające komercjalizacje uzyskanych wyników

 1. SZKOLENIE Z BUDŻETU ZADANIOWEGO W ŚWIETLE PRZEPISÓW USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (wykłady + warsztaty)– 2 DNI SZKOLENIOWE, 10 OSÓB

  Program szkolenia obejmuje następujące bloki tematyczne:

 • Budżet zadaniowy jako metoda efektywnego zarządzania finansami - teoria i przegląd zagadnień dotyczących budżetowania zadaniowego,

 • Ustawa o finansach publicznych i polskie uwarunkowania dla wprowadzania budżetu zadaniowego,

 • Regulacje wewnętrzne w sprawie wprowadzenia zasad opracowywania budżetu w formie zadań,

 • Korzyści z wprowadzenia budżetu zadaniowego oraz związane z nim problemy,

 • Procedura opracowywania budżetu w układzie zadań,

 • Wyznaczanie celów nadrzędnych, celów szczegółowych i działań,

 • Mierzenie wyników i wybór wskaźników,

 • Ustalanie wartości docelowych,

 • Monitorowanie wykonania budżetu zadaniowego,

 • Sporządzanie kosztorysu programów, alokacja kwot wydatków – warsztaty,

 • Przykłady zadań operacyjnych – warsztaty,

 • Format dokumentu budżetowego – warsztaty.

 1. SZKOLENIE Z ZARZĄDZANIA RYZYKIEM NADUŻYĆ (warsztaty) – 2 DNI SZKOLENIOWE, 10 OSÓB

  Program szkolenia obejmuje następujące bloki tematyczne:

 • Podstawy zarządzania ryzykiem,

 • Planowanie zarządzania ryzykiem identyfikacja ryzyka,

 • Analiza i priorytetyzacja ryzyka,

 • Planowanie reakcji na ryzyka,

 • Realizacja, ocena i aktualizacja ryzyka,

 • Ryzyko nadużyć – definicja,

 • Procedury zarządzania nadużyciami,

 • Kodeks etyczny jako element walki z nadużyciami,

 • Kanały powiadamiania o nadużyciach,

 • Rola bezpośrednich przełożonych w zakresie walki z nadużyciami.

 1. SZKOLENIE Z KONTROLI ZARZĄDCZEJ (warsztaty) – 4 DNI SZKOLENIOWE, 10 OSÓB

  Program szkolenia obejmuje następujące bloki tematyczne:

 • Prawne podstawy kontroli zarządczej,

 • Obowiązki ustawowe w zakresie kontroli zarządczej,

 • Charakterystyka dwóch poziomów kontroli zarządczej,

 • Różnice pomiędzy kontrolą zarządczą a kontrolą finansową,

 • Standardy kontroli zarządczej Ministra Finansów,

 • Obszary kontroli zarządczej związane z zarządzaniem ryzykiem (identyfikacja i analiza ryzyka, hierarchizacja ryzyka, działania będące efektem analizy ryzyka).

 • Mechanizmy kontroli zarządczej: dokumentacja systemu kontroli zarządczej, sprawowanie nadzoru; ciągłość działalności, ochrona zasobów, szczegółowe mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych, mechanizmy kontroli dotyczące systemów informatycznych,

 • Monitorowanie i samoocena systemu kontroli zarządczej,

 • Rola kontroli wewnętrznej i audytu w systemie kontroli zarządczej,

 • Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych powstałe wskutek zaniedbania lub niewypełnienia obowiązków w zakresie kontroli zarządczej.

 1. SZKOLENIE Z ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W PRAKTYCE DLA KADRY ZARADZAJĄCEJ (warsztaty)– 2 DNI SZKOLENIOWE, 10 OSÓB

 • Otoczenie prawne zamówień publicznych,

 • Prawo europejskie (Rozporządzenie, Dyrektywa),

 • Zakres i kształt nowelizacji ustawy PZP,

 • Zasady udzielania zamówień publicznych,

 • Definicja zamówienia publicznego,

 • Instrukcja udzielania zamówień do 14000 euro,

 • Regulamin zamówień,

 • Komisja przetargowa,

 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków,

 • Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,

 • Zakres świadczenia zawarty w umowie,

 • Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy PZP.

 

Szkolenia będą miały charakter usługi kształcenia zawodowego i będą finansowane w całości ze środków publicznych zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. C Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004 nr 54 poz. 535 z późniejszymi zmianami).

Szczegółowych informacji dotyczących powyższych szkoleń udzielają: Agnieszka Kluzowska – koordynator ds. szkoleń (tel. 77 44 98 224)