Zarządzenie nr 44/2014

Dnia 9 lipca 2014 r. ukazało się Zarządzenie Rektora Politechniki Opolskiej w sprawie Bazy Wiedzy PLATON utworzonej w ramach projektu pt. ,,Uczelnia Nowej Generacji – zwiększanie kompetencji kadry kierowniczej w ramach wdrażania nowych modeli zarządzania jakością”

https://inet.po.opole.pl/index.php?mod=m_news&nid=5641&page_str=0

Zapraszamy na szkolenia

W związku z realizowanym w naszej uczelni w ramach UDA-POKL-04.01.01-00-107-11 projektem pt. „Uczelnia Nowej Generacji – zwiększanie kompetencji kadry kierowniczej w ramach wdrażania nowych modeli zarządzania jakością” oraz Państwa prośbą poniżej przedstawiam szczegółowe informacje dotyczące szkoleń jakie odbędą się w I i II kw. 2014 r.

Uprzejmie prosimy o zgłaszanie się do 15 marca 2014 r. osób chcących wziąć udział w poniższych szkoleniach celem ustalenia najdogodniejszych terminów przeprowadzenia szkoleń.

Osobą do kontaktu jest Agnieszka Kluzowska – tel. 77 44 98 224, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W przypadku gdy liczba zgłoszonych kandydatów będzie większa niż ustalony limit, uczestnictwo w szkoleniach zagwarantowane ma przynajmniej jedna osoba z każdego wydziału PO.

Szkolenia przeznaczone są wyłącznie dla kadry kierowniczej.

 1. WYKORZYSTANIE PODPISU KWALIFIKOWANEGO/PROFILU ZAUFANEGO EPUAP W KOMUNIKACJI – 1 DZIEŃ SZKOLENIOWY, LICZBA UCZESTNIKÓW – 12 OSÓB

  Program szkolenia obejmuje następujące bloki tematyczne:

 • Podstawy  weryfikacji tożsamości w systemach informatycznych

 • Bezpieczeństwo dokumentu elektronicznego i elektronicznej wymiany danych

 • Aspekty prawne stosowania podpisu elektronicznego

 • Wyjaśnienie podstawowych pojęć i terminologii związanej z infrastrukturą Klucza Publicznego (PKI)

 • Rodzaje certyfikatów kluczy publicznych

 • Certyfikaty – uzyskiwanie, weryfikacja, publikacja i unieważnienie, cykl życia

 • Obszary zastosowania podpisu elektronicznego (ePUAP, program Płatnik, ZUS, e-faktura, poczta elektroniczna, Internet)

 • Wykorzystanie podpisu w działalności Uczelni Wyższej (m.in.: kontakt studenta z Dziekanatem – KPA, składanie wniosków o dofinansowanie, granty, stypendia w NCBiR i innych instytucjach) – min. 50% czasu szkolenia.

 1. SZKOLENIE Z ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ (wykład + ćwiczenia)– 2 DNI SZKOLENIOWE, 16 OSÓB

  Program szkolenia obejmuje następujące bloki tematyczne:

 • System Zarządzania Jakością – informacje wstępne.

 • Etapy organizacji projektu wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością,

 • Wybór przedstawiciela kierownictwa i jego rola,

 • Podejście procesowe w dokumentowaniu Systemu Zarządza Jakością,

 • Rola i znaczenie Polityki Jakości,

 • Planowanie celów jakości,

 • Zarządzanie przez jakość,

 • Zarzadzanie jakością kształcenia w uczelni wyższej min 50% czasu szkolenia –wyjaśnienie pojęcia w teorii i praktyce, Wielowymiarowe narzędzia porównywania, rankingi, uznawalność i ich znaczenie dla zapewnianiu jakości kształcenia, Jakość kształcenia z perspektywy strategii uczelni oraz modelu zarządzania uczelnią: standardy, wytyczne, wskazówki, modelowe rozwiązania, dobre praktyki związane z zapewnianiem jakości kształcenia, Omówienie narzędzi służących zapewnianiu jakości: hospitacje, ankieta studencka,  egzaminy zewnętrzne itd. Walidacja, ocena osiągnięcia przez studenta zakładanych efektów kształcenia. Wewnętrzne systemy zapewniania jakości - ramy prawne w oparciu o aktualne przepisy Prawa o Szkolnictwie Wyższym oraz rozporządzeń. Zapewnianie jakości kształcenia z perspektywy akredytacji oraz wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia, akredytacja instytucjonalna i programowa  -

 • Zapoznanie i interpretacja wymagań normy ISO 9001:2008, ISO 19011– ćwiczenia,

 • Przedstawienie modeli procesu wg ISO 9001:2008 – ćwiczenia.

 1. SZKOLENIE OCHORONA DANYCH OSOBOWYCH – 1 DZIEŃ SZKOLENIOWY, 16 OSÓB

  Program szkolenia obejmuje następujące bloki tematyczne:

 • Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych,

 • Zadania i obowiązki Administratora Bezpieczeństwa Informacji i innych osób przetwarzających dane,

 • Rola i kompetencje Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO),

 • Zapewnienie organizacyjnego aspektu zabezpieczenia danych,

 • Jak robią to inni, czyli dobre praktyki,

 • Podstawowe zagadnienia z zakresu ochrony informacji niejawnych,

 • Tajemnica służbowa,

 • Dostęp do informacji publicznej,

 • Bezpieczeństwo fizyczne informacji,

 • Procedury kontrolne,

 • Ochrona danych wrażliwych.

 1. SZKOLENIE Z KOMERCJALIZACJI BADAŃ NAUKOWYCH I PRAWA AUTORSKIE W DZIAŁALNOŚCI UCZELNI WYŻSZYCH – 1 DNIEŃ SZKOLENIA, LICZBA UCZESTNIKÓW – 7 OSÓB

  Program szkolenia obejmuje następujące bloki tematyczne:

 • Regulacje prawne wynikające z Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i innych przepisów prawa;

 • Regulaminy komercjalizacji i korzystania z własności intelektualnej w uczelniach

 • Sprzedaż i licencjonowanie wyników prac badawczych

 • Funkcjonowanie komercjalizacji wyników badań naukowych w UE i USA

 • Zasady funkcjonowania komercjalizacji w czołowych Polskich uczelniach – teoria i praktyka;

 • Spółki celowe i ich działalność;

 • Przykłady spółek typu spin-off w Polsce, UE i USA.

 • Krajowe i zagraniczne projekty badawcze zakładające komercjalizacje uzyskanych wyników

 1. SZKOLENIE Z BUDŻETU ZADANIOWEGO W ŚWIETLE PRZEPISÓW USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (wykłady + warsztaty)– 2 DNI SZKOLENIOWE, 10 OSÓB

  Program szkolenia obejmuje następujące bloki tematyczne:

 • Budżet zadaniowy jako metoda efektywnego zarządzania finansami - teoria i przegląd zagadnień dotyczących budżetowania zadaniowego,

 • Ustawa o finansach publicznych i polskie uwarunkowania dla wprowadzania budżetu zadaniowego,

 • Regulacje wewnętrzne w sprawie wprowadzenia zasad opracowywania budżetu w formie zadań,

 • Korzyści z wprowadzenia budżetu zadaniowego oraz związane z nim problemy,

 • Procedura opracowywania budżetu w układzie zadań,

 • Wyznaczanie celów nadrzędnych, celów szczegółowych i działań,

 • Mierzenie wyników i wybór wskaźników,

 • Ustalanie wartości docelowych,

 • Monitorowanie wykonania budżetu zadaniowego,

 • Sporządzanie kosztorysu programów, alokacja kwot wydatków – warsztaty,

 • Przykłady zadań operacyjnych – warsztaty,

 • Format dokumentu budżetowego – warsztaty.

 1. SZKOLENIE Z ZARZĄDZANIA RYZYKIEM NADUŻYĆ (warsztaty) – 2 DNI SZKOLENIOWE, 10 OSÓB

  Program szkolenia obejmuje następujące bloki tematyczne:

 • Podstawy zarządzania ryzykiem,

 • Planowanie zarządzania ryzykiem identyfikacja ryzyka,

 • Analiza i priorytetyzacja ryzyka,

 • Planowanie reakcji na ryzyka,

 • Realizacja, ocena i aktualizacja ryzyka,

 • Ryzyko nadużyć – definicja,

 • Procedury zarządzania nadużyciami,

 • Kodeks etyczny jako element walki z nadużyciami,

 • Kanały powiadamiania o nadużyciach,

 • Rola bezpośrednich przełożonych w zakresie walki z nadużyciami.

 1. SZKOLENIE Z KONTROLI ZARZĄDCZEJ (warsztaty) – 4 DNI SZKOLENIOWE, 10 OSÓB

  Program szkolenia obejmuje następujące bloki tematyczne:

 • Prawne podstawy kontroli zarządczej,

 • Obowiązki ustawowe w zakresie kontroli zarządczej,

 • Charakterystyka dwóch poziomów kontroli zarządczej,

 • Różnice pomiędzy kontrolą zarządczą a kontrolą finansową,

 • Standardy kontroli zarządczej Ministra Finansów,

 • Obszary kontroli zarządczej związane z zarządzaniem ryzykiem (identyfikacja i analiza ryzyka, hierarchizacja ryzyka, działania będące efektem analizy ryzyka).

 • Mechanizmy kontroli zarządczej: dokumentacja systemu kontroli zarządczej, sprawowanie nadzoru; ciągłość działalności, ochrona zasobów, szczegółowe mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych, mechanizmy kontroli dotyczące systemów informatycznych,

 • Monitorowanie i samoocena systemu kontroli zarządczej,

 • Rola kontroli wewnętrznej i audytu w systemie kontroli zarządczej,

 • Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych powstałe wskutek zaniedbania lub niewypełnienia obowiązków w zakresie kontroli zarządczej.

 1. SZKOLENIE Z ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W PRAKTYCE DLA KADRY ZARADZAJĄCEJ (warsztaty)– 2 DNI SZKOLENIOWE, 10 OSÓB

 • Otoczenie prawne zamówień publicznych,

 • Prawo europejskie (Rozporządzenie, Dyrektywa),

 • Zakres i kształt nowelizacji ustawy PZP,

 • Zasady udzielania zamówień publicznych,

 • Definicja zamówienia publicznego,

 • Instrukcja udzielania zamówień do 14000 euro,

 • Regulamin zamówień,

 • Komisja przetargowa,

 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków,

 • Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,

 • Zakres świadczenia zawarty w umowie,

 • Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy PZP.

 

Szkolenia będą miały charakter usługi kształcenia zawodowego i będą finansowane w całości ze środków publicznych zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. C Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004 nr 54 poz. 535 z późniejszymi zmianami).

Szczegółowych informacji dotyczących powyższych szkoleń udzielają: Agnieszka Kluzowska – koordynator ds. szkoleń (tel. 77 44 98 224)

Szkolenia z I. dyscypliny finansów publicznych i procedur przetargowych w kontekście dyscypliny finansów publicznych oraz II. pozyskiwania funduszy na cele rozwojowe

   

   W związku realizowanymi przez Uczelnię w ramach projektu pt. „Uczelnia Nowej Generacji – zwiększanie kompetencji kadry kierowniczej w ramach wdrażania nowych modeli zarządzania jakością” szkoleniami

zapraszam do  uczestnictwa w szkoleniach z zakresu:

 1. dyscypliny finansów publicznych i procedur przetargowych w kontekście dyscypliny finansów publicznych.

Szkolenie dobędzie się w Sali Senatu Politechniki Opolskiej w dwóch terminach:

 1. 06.02.2014 r. (godz. 8-16)

 2. 07.02.2014 r. (godz. 8-16)

 3. 24.02.2014 r. (godz. 8-16)

 

W każdym z terminów szkolenia może wziąć udział 18 osób.

 

 1. pozyskiwania funduszy na cele rozwojowe

Szkolenie dobędzie się w Sali Senatu Politechniki Opolskiej w dwóch terminach:

 1. 13-14.02.2014 r. (godz. 8-16)

 2. 06-07.03.2014 r. (godz. 8-16)

 

W każdym z terminów szkolenia może wziąć udział 16 osób.

  

Aplikacje należy złożyć w Sekretariacie Kanclerza (ul. Prószkowska 76 bud. nr 5 pok. 8) w terminie do 3 lutego 2014 r., o uczestnictwie w szkoleniu decyduje kolejność złożenia aplikacji.

Szkolenia adresowane jest do kadry kierowniczej.

Zarządzenie Rektora PO nr 58/2013

   Pragniemy poinformować, że dnia 02.09.2013r zostało opublikowane zarządzenie nr 58/2013 zmieniające zarządzenie nr 56/2013 (poprawiono zal. nr 3, par. nr 3,ust. nr 3 tab. nr 2)

Umowa na ZSI

   Pragniemy poinformować, ze dnia 26.08.2013r została podpisana umowa z firmą Opteam na wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego wspomagającego zarządzanie Uczelnią w ramach procedury przetargowej nr ZP/U/29/2013, w ramach projektu UDA-POKL-04.01.01-00-107-11 pt. „Uczelnia Nowej Generacji – zwiększanie kompetencji kadry kierowniczej w ramach wdrażania nowych modeli zarządzania jakością”

Zarządzenie Rektora PO nr 56/2013

   Pragniemy poinformować, że dnia 20.08.2013r opublikowano zarządzenie Rektora PO nr 56/2013 w sprawie regulaminów: szkoleń dla kadry zarządzającej, regulaminów studiów podyplomowych oraz szkoleń w ramach wdrożenia Zintegrowanego Systemu Informatycznego w ramach projektu UDA-POKL-04.01.01-00-107-11 pt. „Uczelnia Nowej Generacji – zwiększanie kompetencji kadry kierowniczej w ramach wdrażania nowych modeli zarządzania jakością”

Zapytanie ofertowe

na  zaprojektowanie narzędzi w formie platformy  służących do wprowadzania zasobów wiedzy Politechniki Opolskiej oraz stworzenie bazy/baz danych

 • Przedmiot zamówienia: w załączniku
 • Termin składania ofert: do 30.08.2013 r., do godz. 16:00
 • Kryterium wyboru oferty: najniższa cena
 • Ofertę cenową należy kierować faksem: +48 77 44 999 99, mailem, pod adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub osobiście ul. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole, pok. E210.
 • Osobami uprawnionymi do kontaktów w sprawie oferty: Pan Marcin Sroczak, kierownik projektu,
  tel. +48 77 44 980 83 lub Pan Oskar Rewucki – zastępca kierownika projektu tel. +48 77 44 980 82.
 • Informacja w sprawie umowy: Z wykonawcą, który złoży ofertę z najniższą ceną zostanie zawarta umowa cywilnoprawna.

Zapytanie ofertowe

na  zaprojektowanie platformy internetowej wspierającej udostępnianie zasobów wiedzy uczelni.

 • Przedmiot zamówienia: w załączniku
 • Termin składania ofert: do 30.08.2013 r., do godz. 16:00
 • Kryterium wyboru oferty: najniższa cena
 • Ofertę cenową należy kierować faksem: +48 77 44 999 99, mailem, pod adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub osobiście ul. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole, pok. E210.
 • Osobami uprawnionymi do kontaktów w sprawie oferty: Pan Marcin Sroczak, kierownik projektu,
  tel. +48 77 44 980 83 lub Pan Oskar Rewucki – zastępca kierownika projektu tel. +48 77 44 980 82.
 • Informacja w sprawie umowy: Z wykonawcą, który złoży ofertę z najniższą ceną zostanie zawarta umowa cywilnoprawna.

Wyłoniono wykonawcę w ramach przetargu na przeprowadzenie szkoleń

   11.06.2013r. wyłoniono wykonawców w ramach przetargu na usługi szkoleniowe dla kadry kierowniczej średniego i wyższego szczebla Zamawiającego w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, nr sprawy ZP/U/47/2013.

Wykonawca Usługa Ilość osób Termin realizacji Sztuk
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej   Przeprowadzenie szkolenia z zakresu zarządzania strategicznego, kontrola zarządcza podyplomowych  16 do 30.09.2013r.  2
Przeprowadzenie szkolenia z zakresu pozyskiwania funduszy na cele rozwojowe podyplomowych  16 I-II kwartał 2014r.  2
Przeprowadzenie szkolenia z zakresu odpowiedzialności dyscypliny finansów publicznych, procedur przetargowych w kontekście dyscypliny finansów publicznych  18 I-II kwartał 2014r. 3
Competence-Training&Coaching Institute Barbara Jaśkiewicz Przeprowadzenie szkolenia z zakresu pracy zespołowej, zarządzanie zasobami ludzkimi 18 do 30.09.2013r. 3
PM sp. z o.o. Organizacja szkolenia z zakresu zarządzania projektami zgodnie z metodyką PRINCE2 5 31.12.2013r. 1

Ogłoszenie przetargu na szkolenia dla kadry kierowniczej średniego i wyższego szczebla

   29.05.2013r. Politechnika Opolska ogłosiła przetarg na usługi szkoleniowe dla kadry kierowniczej średniego i wyższego szczebla Zamawiającego w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, nr sprawy ZP/U/47/2013.

Wyłoniono wykonawcę spełniającego warunki I-go etapu przetargu ograniczonego na dostawę ZSI

   20.05.2013r. wyłoniono wykonawcę spełniającego warunki I-go etapu określone w ogłoszeniu z dnia 23.04.2013r. dotyczącego wdrożenia Zintegrowanego Systemu Informatycznego wspomagającego zarządzanie Uczelnią, w tym dostawa licencji, niezbędnego sprzętu komputerowego i innego wyposażenia oraz asysta techniczna w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską, nr sprawy ZP/U/29/2013.